Wettelijke kennisgeving

CUPA PIZARRAS, S.A. stelt als verantwoordelijke vennootschap voor de website www.cupapizarras.com (“Website”) dit document (de “Wettelijke kennisgeving”) ter beschikking van de gebruikers, om alle gebruikers van de Website te informeren over de gebruiksvoorwaarden ervan.

1. Identificatiegegevens: eigenaar van de website

De eigenaar van de Website is CUPA PIZARRAS, S.A. (“CUPA PIZARRAS”), waarvan de identificatiegegevens hieronder worden weergegeven:

 • Naam van de vennootschap: CUPA PIZARRAS, S.A.
 • Handelsnaam: CUPA PIZARRAS
 • Btw-nummer: A-32225427
 • Vestiging: La Medua, s/n – 32.330 Carballeda de Valdeorras (ORENSE) – SPANJE
 • e-mail: info@cupapizarras.com

CUPA PIZARRAS is een vennootschap die bij notariële akte werd opgericht met tussenkomst van de notaris José Guillermo Rodicio Rodicio, met protocolnummer 1087, op 21 mei 1997, en die is ingeschreven in het handelsregister van Ourense, Tomo 419, folio 151, hoja OR-5651.

Het doel van deze Website is commerciële informatie verstrekken over de diensten die CUPA PIZARRAS verleent. De informatie op de Website is alleen voor verklarende en louter informatieve doeleinden, en houdt geen enkele verplichting in voor de personen die op de Website komen (de “Gebruiker(s)”).

Deze Wettelijke kennisgeving regelt de toegang tot en het gebruik van de Website door de Gebruikers, en zal aangevuld worden met andere wettelijke teksten, van welke aard ook, die functies, diensten, procedures, toepassingen, platforms of middelen regelen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website of de beschreven diensten.

Door de Website te openen aanvaardt de Gebruiker deze Wettelijke kennisgeving, en verklaart hij of zij dat de toepasselijke wetgeving of regelgeving het openen van de Website toestaat, en dat hij of zij de Website correct zal gebruiken, in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van verkeer en deze Wettelijke kennisgeving. De Gebruiker kan tegenover CUPA PIZARRAS of tegenover derden aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke vorm van schade die kan ontstaan door een niet-naleving van deze verplichting.

2. Gebruikers

In de context van deze Website verwijzen we met Gebruiker naar iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Website opent of surft op de Website. De hoedanigheid van Gebruiker impliceert een volledige aanvaarding zonder voorbehoud van alle bepalingen die opgenomen zijn in deze Wettelijke kennisgeving, en die onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. Bij toegang tot de Website wordt de Gebruiker verondersteld te aanvaarden dat deze kennisgeving van toepassing blijft voor alle volgende keren dat toegang wordt verkregen tot de Website, en dat deze verdere toegang onderhevig is aan afstanddoeningen, waarschuwingen voor risico’s en andere hierin opgenomen informatie.

3. Bedoeling en bereik

De bedoeling van de Website is Gebruikers informatie aanbieden over de diensten en producten van CUPA PIZARRAS.

Hiertoe verleent CUPA PIZARRAS een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie aan de Gebruikers voor het gebruik van de Website en de functionaliteit, inhoud en andere beschikbare functies, die onderworpen zijn aan de rest van de Wettelijke kennisgeving en aan de toepasselijke regelgeving.

4. Industriële en intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de informatie, texten, gegevens, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, sofftware, merken, handelsnamen, tekens en andere inhoud van de Website behoren toe aan CUPA PIZARRAS en/of de licentiehouders van de vennootschap. Daarom is gelijk welke vorm van gebruik of exploitatie ervan verboden, behalve in het kader van de diensten van de Website in overeenstemming met de Wettelijke kennisgeving.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Website geen overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten inhoudt, zoals auteursrechten, rechten met betrekking tot merken, domeinnamen, ontwerpen, patenten, gebruiksmodellen, know-how of andere rechten met betrekking tot de Website; het gebruik houdt ook geen toestemming in voor het creëren van ontwerpen die afgeleid zijn van de Website, met uitzondering van de toestemming voor beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en gratis gebruik, die met deze Wettelijke kennisgeving aan de Gebruikers van de Website wordt toegekend.

De Gebruikers die op de Website komen kunnen uiteindelijk de inhoud weergeven en iin voorkomend geval geautoriseerde privékopieën maken, voor zover de gekopieerde elementen niet worden doorgegeven aan derden, niet worden geïnstalleerd op servers die verbonden zijn met netwerken en niet het voorwerp zijn van enige vorm van exploitatie.

De Gebruikers verbinden zich er derhalve toe deze Website en de inhoud en diensten ervan op een zorgvuldige en correcte manier te gebruiken, in overeenstemming met de Wet, de goede zeden, het goede gebruik en de goede gewoonten, de openbare orde, de goede trouw en deze Wettelijke kennisgeving, met een nauwgezette eerbiediging van de intellectuele eigendomsrechten van CUPA PIZARRAS.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en gelijk welke andere handeling waarvoor geen uitdrukkelijke goedkeuring is verkregen, zijn verboden. Het is ook uitdrukkelijk verboden voor de Gebruikers om gebruik te maken van de Website voor onwettige doeleinden en doeleinden die de rechten van derden schenden of op gelijk welke manier schade kunnen toebrengen aan het merk, het imago of de reputatie van CUPA PIZARRAS, in overeenstemming met de toegangs- en gebruiks voorwaarden die hieronder vermeld worden.

Op gelijk welk moment en om gelijk welke reden kan CUPA PIZARRAS het recht van de Gebruiker om de Website in zijn geheel of welk deel ervan ook te gebruiken herroepen. De Gebruiker mag de beveiliging van de Website niet doorbreken of proberen te doorbreken.

5. Toegangs- en gebruiksvoorwaarden

De Website is voor vrije en gratis toegang, maar CUPA PIZARRAS stelt desalniettemin voorwaarden aan het gebruik van enkele van de op de Website aangeboden diensten, op verzoek en na het invullen van het overeenkomstige formulier.

De Gebruiker garandeert de authenticiteit en de actualiteit van alle gegevens die hij of zij verstrekt aan CUPA PIZARRAS, en is als enige verantwoordelijk voor valse of onjuiste verklaringen die hij of zij aflegt.

De Gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om op een gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en de diensten van CUPA PIZARRAS en van de Website, en in het bijzonder om deze niet te gebruiken of geen informatie te verspreiden via de Website met de volgende doeleinden:

 • Verspreiding van misdadige, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, aanstootgevende, tot terrorisme aanzetgevende inhoud, of in het algemeen alle inhoud die in strijd is met de geldende wet, de goede zeden of de openbare orde.
 • De verzending naar of het introduceren op het netwerk van computervirussen of gelijk welke schadelijke componenten die nadelig zijn voor, beperkingen veroorzaken voor of schade toebrengen aan de Website of gelijk welk ander verbonden netwerk, of het gebruik door andere Gebruikers verstoort, het ondernemen van acties waardoor de elektronische documenten en de fysieke en logische gegevens of systemen van CUPA PIZARRAS of van derden aangepast, gekopieerd, beschadigd, onderbroken, gewijzigd, gedecompileerd of gedeassembleerd kunnen worden, waardoor er reverse engineering op kan toegepast worden, of waardoor er storingen of schade in kunnen ontstaanacties die fouten of schade kunnen veroorzaken, en het verlenen van licenties voor of het verhuren, verkopen, imiteren of belemmeren van de toegang van andere Gebruikers tot de Website en de bijbehorende diensten.
 • Pogingen om toegang te verkrijgen tot de e-mailaccounts van andere Gebruikers of tot beperkte zones van de computersystemen van CUPA PIZARRAS of van derden, en in voorkomend geval op deze wijze informatie op te halen.
 • Schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten (auteursrechten, domeinnamen, merken enz.) en schending van de vertrouwelijkheid van de informatie van CUPA PIZARRAS of van derden, en van de rechten op bescherming van persoonsgegevens.
 • Misbruik van de identiteit van een andere Gebruiker, van de overheidsdiensten of van een derde.
 • Reproduceren, kopiëren, verdelen, ter beschikking stellen of op gelijk welke andere manier openbaar meedelen, omvormen of wijzigen van de inhoud, tenzij hiervoor de goedkeuring van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk toegestaan is.
 • Verzameling van gegevens voor reclamedoeleinden, verzending van reclame van welke aard ook en communicatie gericht op verkoop of andere communicatie va commerciële aard zonder dat hiervoor een verzoek ingediend werd of een toestemming verleend werd.
 • Gebruik van de Website of een deel ervan op andere privéwebsites of commerciële websites of het creëren van hyperlinks naar de Website of de inhoud ervan (behalve na een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CUPA PIZARRAS). Communicatie met valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen over CUPA PIZARRAS, of opname van onwettige inhoud die in strijd is met de goede gewoonten en de openbare orde.
 • Gelijk welke andere activiteiten die in strijd zijn met de geldende wet, met deze Wettelijke kennisgeving, met de goede zeden, de goede gewoonten en de openbare orde, of activiteiten met onwettige, verboden of rechten en belangen van CUPA PIZARRAS of derden schendende doeleinden.

CUPA PIZARRAS behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde diensten van de Website te blokkeren voor gelijk welke Gebruiker die de Wettelijke kennisgeving, de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving schendt.

6. Bescherming van gegevens en cookies

Alle informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, volgens de geldende regeling en de interne regelgeving van de onderneming is op dezelfde pagina opgenomen in het gedeelte “Privacybeleid”.

Alle informatie in verband met het type, het gebruik en het accepteren van cookies is op dezelfde pagina opgenomen in het gedeelte “Cookies”.

7. Service en garantie-uitsluitingen. Aansprakelijkheid

7.1 Uitsluitingen.

CUPA PIZARRAS zal alle redelijke inspanningen leveren om te zorgen voor de correcte werking van de Website. CUPA PIZARRAS kan echter geen garantie bieden op een continue toegang en een correcte weergave, correct downloaden of bruikbaarheid van de links, afbeeldingen, documenten en informatie op de Website. De vennootschap kan ook niet de zekerheid bieden dat er geen onderbrekingen van de service voor reparatie- en/of onderhoudstaken van de Website, geen slechte internetverbinding of geen storingen in de apparatuur en/of netwerken die noodzakelijk zijn voor de verzending van gegevens optreden, waarover ze geen controle heeft. CUPA PIZARRAS zal hoe dan ook zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor de inhoud of storingen die dit soort problemen veroorzaken, zoals: interferentie, onderbrekingen, onwettige binnendringing, misbruik of beveiligingsfouten.

Hoewel CUPA PIZARRAS alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website nauwkeurig, correct en actueel is, moet ermee rekening worden gehouden dat deze informatie alleen van algemene aard en voor louter informatieve en verklarende doeleinden is. In dit opzicht biedt CUPA PIZARRAS geen garantie op de volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, opportuunheid, geldigheid of integriteit van deze informatie, en aanvaardt geen enkele hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

CUPA PIZARRAS behoudt zich ook het recht voor om wanneer dit gepast wordt geacht en zonder voorafgaande kennisgeving de Website en de informatie die deze bevat te corrigeren, te verbeteren of te wijzigen, en om de toegang tot de Website te onderbreken, om onderhoudstaken of verbeteringen aan te brengen, en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, onvolledigheid of authenticiteit van de verstrekte informatie.

CUPA PIZARRAS sluit, voor zover toegestaan is door de toepasselijke wetgeving, gelijk welke aansprakelijkheid uit voor schade van gelijk welke aard die voortvloeit uit:

 • De onbeschikbaarheid van de Website of de niet-echtheid, onnauwkeuigheid, onvolledigheid en/of het niet actueel zijn van de inhoud, alsook de aanwezigheid van gebreken en defecten van welke aard ook in de verzonden, verspreide, opgeslagen of ter beschikking gestelde inhoud waartoe toegang wordt verkregen via de Website of de aangeboden diensten.
 • De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die storingen kunnen veroorzaken in de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van de Gebruikers.
 • De niet-inachtneming van de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze Wettelijke kennisgeving ten gevolge van het onjuiste gebruik van de Website. CUPA PIZARRAS stelt zich in het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, niet aansprakelijk voor daden van derden die een schending inhouden van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, en de rechten op bescherming van de goede naam, privacy en gezinsleven en eigen beeld, en van de regelgeving inzake oneerlijke mededinging, gegevensbescherming en onwettige reclame.

7.2 Gelinkte sites.

CUPA PIZARRAS staat, behoudens een uitdrukkelijke bevestiging, geen weergave toe van de Website via links, hyperlinks of gelijk welk ander systeem.

Deze Website kan links bevatten naar andere websites, en er kunnen informatie en/of diensten in opgenomen worden die verkregen werden van derden, met de bedoeling om de Gebruiker toegang te bieden tot de informatie van samenwerkende – en sponsorbedrijven. CUPA PIZARRAS wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af met betrekking tot de informatie op deze externe links die niet tot de Website behoren en niet rechtstreeks door CUPA PIZARRAS beheerd worden.

De Gebruiker begrijpt dat deze andere websites onafhankelijk zijn van de Website, en dat CUPA PIZARRAS hierover geen enkele controle heeft en niet verantwoordelijk is voor de inhoud, de werking of de overdracht die ontvangen wordt door deze derden, en zich op geen enkele wijze aansprakelijk stelt voor enige vorm van verlies of schade met betrekking tot het gebruik van of de verslaving aan de inhoud, de artikelen of de diensten die beschikbaar zijn op deze site of via deze bron. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, voor het gemak van de Gebruiker, die verantwoordelijk is voor het lezen en accepteren van de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiesbeleid die op deze gelinkte websites of in deze gelinkte toepassingen gepubliceerd zijn.

7.3 Garantie van CUPA PIZARRAS.

De Website wordt aangeboden zoals hij is, en noch CUPA PIZARRAS noch de andere vennootschappen van de groep bieden de garantie dat de diensten ononderbroken en zonder storingen worden uitgevoerd, of enige garantie op de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de dienst.

CUPA PIZARRAS verleent de dienst zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van onder meer garanties op eigendom, impliciete garanties op bevredigende kwaliteit of andere soorten garanties, met uitzondering van de impliciete garanties die niet kunnen uitgesloten, beperkt of gewijzigd worden krachtens de toepasselijke wetgeving.

De Website controleert in het algemeen niet het gebruik van de Website door de Gebruikers. Meer specifiek biedt CUPA PIZARRAS geen enkele garantie dat de Gebruikers de Website gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Wettelijke kennisgeving, de goede zeden, de goede algemeen aanvaarde gewoonten en de openbare orde, en dat ze dit doen op een zorgvuldige en voorzichtige wijze.

Alle voorwaarden, garantie of verklaringen die niet expliciet opgenomen zijn in deze Wettelijke verklaring worden uitgesloten, voor zover dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

7.4 Garanties van de Gebruiker.

De Gebruiker gebruikt de Website voor eigen rekening en op eigen risico. Door de toegang tot de Website verplicht de Gebruiker zich ertoe om deze te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, en om deze Wettelijke kennisgeving en alle voorwaarden erin te aanvaarden. De Gebruiker kan als enige aansprakelijk gesteld worden tegenover CUPA PIZARRAS en/of tegenover derden voor gelijk welke vorm van schade die kan ontstaan door een niet-naleving van deze verplichting. In dit opzicht stelt CUPA PIZARRAS zich niet aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging of wijziging van de apparatuur van de Gebruiker ten gevolge van het gebruik van de Website, en is de vennootschap vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid.

De Gebruiker is de enige verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn of haar computersysteem de relevante en noodzakelijke specificaties heeft voor het gebruik van de Website.

8. Algemene bepalingen

8.1 Ongeldigheid van clausules.

Als gelijk welke bepaling of voorwaarde in deze Wettelijke kennisgeving om welke reden ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaard wordt of is, wordt deze onverminderd uitgesloten van de toepasselijkheid van de overige bepalingen in deze Wettelijke kennisgeving.

8.2 Wijzigingen.

CUPA PIZARRAS behoudt zich het recht voor om de informatie in deze Wettelijke kennisgeving te allen tijde te wijzigen of bij te werken, wanneer dit gepast geacht wordt, zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de verstrekte informatie.

CUPA PIZARRAS publiceert op de Website de nieuwe versie van de Wettelijke kennisgeving telkens als deze gewijzigd wordt. Wanneer de Gebruiker opnieuw op de Website komt, wordt hij of zij geïnformeerd over gelijk welke wijziging in de voorwaarden van deze Wettelijke kennisgeving.

8.3 Jurisdictie en toepasselijke wet.

De Wettelijke kennisgeving wordt geregeld door de Spaanse wetgeving.

Geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de Website of in verband met de Wettelijke kennisgeving worden beslecht voor de bevoegde hoven en rechtbanken van de stad Carballeda de Valdeorras en, als het een Gebruiker betreft die optreedt in de hoedanigheid van consument, voor de rechtbank van de woonplaats van de Gebruiker/consument.

De Gebruiker kan, als hij of zij optreedt in de hoedanigheid van consument, gelijk welk geschil dat ontstaat naar aanleiding van of betrekking heeft op de Wettelijke kennisgeving ook aan een alternatieve procedure voor geschillenbeslechting (“ADR”) onderwerpen. De lijst van beschikbare ADR-platforms van de Europese Commissie kan via de volgende link worden geraadpleegd: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Bijgewerkt op 26 november 2021