JURIDISCHE KENNISGEVING

CUPA PIZARRAS, S.A., vennootschap naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te La Medua, s/n – 32.330 Sobradelo de Valdeorras (ORENSE), met Spaans fiscaal identificatienummer (N.I.F.) A-32225427, is de eigenaar van de databank.

ALle gegevens die via de formulieren op deze website worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Organieke Wet 15/1999 van 13 december betreffende Gegevensbescherming. U hebt recht op toegang tot het bestand en verbetering en annulering van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te bezorgen op het eerder aangegeven adres.
De gevraagde gegevens zijn strikt noodzakelijk voor de juiste identificatie van de afzender en het uitvoeren van basistaken om uw verzoek in te vullen.

CUPA PIZARRAS, S.A., benadrukt haar engagement met het verantwoorde en vertrouwelijke gebruik van de gegevens en waarborgt dat de gegevens van de gebruikers worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke eisen en dat ze enkel voor het aangegeven doel worden gebruikt door CUPA PIZARRAS, S.A. en de ondernemingen in haar dienstensector.

De verzamelde gegevens zijn de geschikte, relevante en strikt noodzakelijke gegevens met betrekking tot het beschreven doel en sector. De gebruiker staat in elk geval in voor de nauwkeurigheid van de verschafte gegevens, waarbij CUPA PIZARRAS, S.A. zich het recht voorbehoudt elke gebruiker die valste gegevens verschaft, uit te sluiten van de geregistreerde diensten, zonder afbreuk aan de overige rechtshandelingen die van toepassing kunnen zijn.

Instemming van de afzender

Door de formulieren op deze website te versturen, stemt de afzender in met de geautomatiseerde verwerking van de gegevens ervan. De verschafte gegevens worden in elk geval niet aan derden overgedragen.

Uit hoofde van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december betreffende Gegevensbescherming (LOPD) worden de verzamelde gegevens opgenomen in een computerbestand waarvan de eigenaar CUPA PIZARRAS, S.A. is, voor het beheer en het verzenden van commerciële informatie van de vermelde onderneming met maatschappelijke zetel te La Medua, s/n 32330 SOBRADELO DE VALDEORRAS (Ourense). CUPA PIZARRAS, S.A. kan de verschafte gegevens overdragen aan Cupire Padesa, S.L., moedermaatschappij van CUPA PIZARRAS, S.A., met maatschappelijke zetel te La Medua, s/n 32330 Sobradelo de Valdeorras (Ourense), of aan enige dochteronderneming van Cupire Padesa, S.L. om commerciële berichten te verzenden op basis van de verschafte contactgegevens. Indien u dergelijke mededelingen niet wenst te ontvangen, neem dan contact op met ons op het volgende e-mailadres: info.cupa@cupagroup.com. CUPA PIZARRAS, S.A. is de verantwoordelijke voor het gegevensbestand en waarborgt de uitoefening van het recht op toegang, verbetering, annulering en verzet met betrekking tot de verschafte gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres info.cupa@cupagroup.com. Bovendien verbindt de onderneming zich bij het gebruiken van de gegevens in het bestand tot het eerbiedigen van de vertrouwelijkheid ervan, in overeenstemming met het doel van het bestand.