Privacybeleid

Bij CUPA PIZARRAS S.A. willen wij de garantie bieden dat de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers op een open en veilige manier verloopt, zodat u op elk moment weet hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en hoe u uw rechten en vrijheden kunt uitoefenen.

Als u verbinding maakt met of surft op de website www.cupapizarras.com (hierna de “Website”), of toegang heeft tot of informatie aanvraagt over een van de producten en diensten op de website of u er zich voor inschrijft, verzamelt CUPA PIZARRAS S.A. uw gegevens als gebruiker of klant (de “Gebruiker(s)”) in overeenstemming met dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) en gelijk welk ander beleid waardoor het in de toekomst wordt vervangen.

Elke Gebruiker die niet akkoord gaat met het Privacybeleid moet zich ervan weerhouden om de Website te openen, informatie aan te vragen of zich in te schrijven voor een van de producten of diensten die worden aangeboden op de Website.

1. Datacontroleur

CUPA PIZARRAS, S.A., van Spaanse nationaliteit, met maatschappelijke zetel in La Medua, s/n – 32.330 Carballeda de Valdeorras (ORENSE), Spanje, en btw-nummer A-32225427 (“CUPA PIZARRAS”), is de eigenaar van de Website.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

CUPA PIZARRAS verzamelt en verwerkt verschillende gegevens van de Gebruikers. Deze gegevens kunnen vaak persoonsgegevens van de Gebruikers zijn, in het bijzonder waneer ze het mogelijk maken voor CUPA PIZARRAS om een natuurlijke persoon te identificeren.

Dit kunnen gegevens zijn die direct door de Gebruiker zijn verstrekt, via een interactie op de Website of door het invullen van een van de beschikbare formulieren, of ze kunnen afgeleid worden uit de relatie die wij met u onderhouden.

Alle gegevens die worden verstrekt via de formulieren op deze Website worden strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en de Spaanse organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPDGDD), en met de regelingen die deze op gelijk welk moment vervangen of aanvullen.

De volgende persoonsgegevens kunnen door CUPA PIZARRAS worden verwerkt op de Website:

 • Gegevens van betrokkenen en potentiële klanten, die verzameld worden via het formulier “CONTACT” op de Website.
 • Gegevens van sollicitanten die worden verzameld via de sectie “HR” op de Website.

De opgevraagde gegevens zijn strikt noodzakelijk voor een correcte identificatie van de verzender en voor het uitvoeren van basistaken om aan zijn of haar aanvraag te beantwoorden.

CUPA PIZARRAS kan ook de bezoeken van de Gebruiker aan de Website en aan links van de Website en het aantal keer dat de Gebruiker inhoud aanklikt, een interactie voert of op een andere manier gebruik maakt van de Website registreren via cookies en andere soortgelijke technologieën. Voor meer informatie hieromtrent kunt u ons Cookiesbeleid raadplegen.

CUPA PIZARRAS benadrukt haar verplichting om de gegevens op een verantwoordelijke en vertrouwelijke manier te gebruiken, en biedt de garantie dat de gegevens behandeld zullen worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten, en dat ze alleen gebruikt zullen worden door CUPA PIZARRAS.

De verzamelde gegevens moeten juist en gepast zijn en mogen de in dit Privacybeleid beschreven werkinmgssfeer en doelstellingen niet te buiten gaan. De Gebruiker is hoe dan ook verantwoordelijk voor de echtheid van de verstrekte gegevens, en CUPA PIZARRAS behoudt zich het recht voor om de geregistreerde diensten te ontzeggen aan iedere Gebruiker die valse gegevens verstrekt heeft, onverminderd de overige rechtsmiddelen die van rechtswege geldig zijn.

Als de gegevens die noodzakelijk worden geacht niet worden verstrekt, kan de Gebruiker mogelijk niet de gewenste informatie aanvragen.

[1] Opmerking voor voorlopige versie: hyperlink naar het cookiesbeleid opnemen.

3. Waarom en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

CUPA PIZARRAS gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals de verzending van de informatie die u bij ons aanvraagt, de aanbieding van producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent of het beheer van selectieprocedures waarvoor de Gebruiker solliciteert.

De concrete doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken zijn afhankelijk van het beheer dat u voert. Hieronder vermelden wij de concrete doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, en de rechtsgrond die het gebruik ervan rechtvaardigt in elk geval:

 • Commerciële mededelingen. CUPA PIZARRAS kan uw persoonsgegevens verwerken voor het beheer en de verzending van commerciële informatie van de vermelde onderneming en de ondernemingen van dezelfde groep (cupapizarras.com), met betrekking tot offertes en kortingen op producten die verbend houden met de leisteensector.

Rechtsgrond: toestemming verleend door het aanvinken van het overeenkomstige vakje voor potentiële klanten, Gebruikers en klanten die dit wensen. Dit gaat gepaard met het rechtmatige belang van CUPA PIZARRAS om commerciële mededelingen naar klanten te versturen. Als u deze mededelingen niet langer wenst te ontvangen, volstaat het om dit te laten weten op het volgende e-mailadres: info@cupapizarras.com.

 • Sollicitanten. Bij CUPA PIZARRAS verwerken we de gegevens die u ons verstrekt om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedures van CUPA PIZARRAS en van de bedrijven in dezelfde groep die aansluiten bij het profiel van het bedrijf.

Rechtsgrond: toestemming verleend door de Gebruiker door het invullen van het formulier op de Website, rechtmatig belang van CUPA PIZARRAS en uitvoering van precontractuele maatregelen.

 • Opvolging van de geformuleerde vragen en verzoeken. CUPA PIZARRAS kan uw persoonsgegevens verwerken om de vragen op te volgen die u aan ons richt wanneer u contact met ons opneemt via een van de ondersteuningskanalen die voor de Gebruiker beschikbaar zijn op de Website, in verband met de producten of diensten die op de Website aangeboden worden of op de ene of andere manier verband houden met de bedrijfsactiviteit van CUPA PIZARRAS.

Rechtsgrond: uitvoering van de precontractuele of contractuele maatregelen, uw toestemming om vragen te richten aan CUPA PIZARRAS, om te voldoen aan de verzoeken via de verschillende contactkanalen van de Website.

 • Naleving van de wettelijke verplichtingen en de vereisten van verschillende organismen. CUPA PIZARRAS kan uw persoonsgegevens verwerken om gelijk welke wettelijke verplichtingen na te leven die toepasselijk en afdwingbaar zijn voor CUPA PIZARRAS, en om verzoeken van gelijk welk organisme of overheidsorgaan of gelijk welke rechtbank in te willigen.

Rechtsgrond: naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen die gelden voor CUPA PIZARRAS.

 • Beheer van de Website en analyse van het gebruik ervan. CUPA PIZARRAS kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor analyses, studies, statistieken, enquêtes, gebruiksmetingen, onderzoeken van de markttendens en gebruik van de gegevens voor fraudepreventie, zij het op eigen initiatief of via derden. In de mate van het mogelijke moet de hiervoor gebruikte informatie verzameld worden op statistiek niveau, zonder identificatie van de Gebruiker.

Rechtsgrond: Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene bij het accepteren van de cookies voor dit doeleinde e rechtmatig belang bij de analyse van het gebruik van de Website, om de Gebruikers betere diensten en meer beveiliging aan te bieden.

CUPA PIZARRAS zal geen geautomatiseerde beslissingen nemen die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, zonder menselijke tussenkomst, als deze beslissingen juridische gevolgen hebben of een aanzienlijke invloed hebben op uw persoon of kunnen worden beschouwd als gevallen die opgenomen zijn in artikel 22 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 de abril de 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Het bedrijf ontwikkelt ook geen complexe of automatische profielen. Iedere geautomatiseerde beslissing of complexe ontwikkeling van perfielen wordt onderworpen aan de uitdrukkelijke, duidelijke en afzonderlijke toestemming van de Gebruiker.

4. Hoe lang verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

CUPA PIZARRAS slaat uw persoonsgegevens niet op gedurende een langere periode dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden. Uw gegevens worden nadien bewaard gedurende de wettelijke periodes die in ieder geval van toepassing zijn, rekening houdend met de aard van de gegevens en het doel van de verwerking. Anderszijds zal CUPA PIZARRAS, als de doeleinden eenmaal zijn nagekomen, de persoonsgegevens op een naar behoren vergrendelde wijze bewaren, voor zover er verantwoordelijkheden voor CUPA PIZARRAS uit kunnen voortvloeien of gelijk welke andere wettelijke vereisten gelden.

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor derden in overeenstemming met het Privacybeleid, onder de volgende voorwaarden:

 • Groep van ondernemingen. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen tussen de ondernemingen van de groep CUPA PIZARRAS:
  • voor interne administratieve doeleinden en beheer van de groep, op grond van ons rechtmatig belang dat is vastgelegd in de toepasselijke regelgeving;
  • voor zover een van de verzoeken betrekking heeft op andere ondernemingen van de groep, voor het opvolgen van het verzoek, op grond van ons rechtmatig belang en de inwilliging van het geformuleerde verzoek;
  • voor de verzending van commerciële informatie, in overeenstemming met deel 3 van dit Privacybeleid, en
  • voor de verlening van noodzakelijke ondersteunende diensten voor de correcte verlening van de op de Website aangeboden diensten, als datacontroleurs.
 • Dienstverleners. CUPA PIZARRAS kan een beroep doen op andere ondernemingen voor de verlening van bepaalde diensten onder toezicht van CUPA PIZARRAS, bijvoorbeeld raadplegingen, advies, audits of IT-onderhoud. CUPA PIZARRAS biedt de garantie dat deze derden in dergelijke gevallen beperkte toegang hebben tot uw persoonsgegevens, in de mate die noodzakelijk is voor de uitvoering van de toevertrouwde taken, een contract voor verwerking moeten ondertekenen en verplicht zijn om de informatie geheim te houden en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de verlening van de desbetreffende dienst.
 • Wettelijk verplichte verspreiding. CUPA PIZARRAS kan uw persoonsgegevens communiceren als dit wettelijk verplicht is, in een gerechtelijke procedure, voor het onderzoek van verdachte activiteiten of om op gelijk welke manier de eigen rechten en die van de Gebruikers te beschermen.

In gevallen waarin CUPA PIZARRAS werkt met dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, zal CUPA PIZARRAS voor deze datacontroleurs gelijk elke veiligheidsmaatregelen en noodzakelijke garanties implementeren, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, voorafgaand aan de internationale overdracht van gegevens (bijv. opstelling van modelcontractbepalingen). De Gebruiker kan op gelijk welk van in dit Privacybeleid vermelde adressen een kopie van deze garanties aanvragen.

6. Welke beveiligingsmaatregelen passen wij toe?

CUPA PIZARRAS zal de nodige maatregelen van technische en organisatorische aard nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, en om het verlies, de wijziging en de verwerking van deze gegevens en de niet-geautoriseerde toegang ertoe te voorkomen, rekening houdend met de ontwikkeling van de technologie en de aard van de opgeslagen gegevens. CUPA PIZARRAS controleert ook regelmatig haar systemen om mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen te detecteren.

De Gebruikers zijn er zich echter van bewust dat de beveiliging op het Internet niet onaantastbaar is, en dat er geen enkele garantie bestaat dat persoonsgegevens niet kunnen ingekeken, verspreid, gewijzigd of vernietigd worden als er een lek ontstaat in een van de veiligheidsmaatregelen.

7. Welke rechten kan ik uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u uw rechten op inzage, rechtzetting, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens en uw rechten van bezwaar tegen en beperking van de verwerking ervan uitoefenen, u ook uw verleende toestemming intrekken, als deze wetgeving de legitimiserende grond is van de verwerking. De Gebruikers genieten de volgende specifieke rechten:

 • Inzage van de gegevens. U kunt te allen tijde vragen om uw persoonsgegevens en de verwerking van deze gegevens door CUPA PIZARRAS in te zien, en een kopie aanvragen van de verwerkte gegevens.
 • Rechtzetting van de gegevens. U kunt de wijziging van uw persoonsgegevens aanvragen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Verwijdering. U kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvragen als: (i) deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden of als ze op een andere manier verwerkt zijn, (ii) als u uw toestemming intrekt, (iii) wanneer u inziet dat ze op onwettige wijze verwerkt zijn of (iv) als dit op een andere wijze wettelijk vastgelegd is
 • Beperking van de verwerking. U kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen als dit wettelijk vastgelegd is, en in het bijzonder als u de juistheid van uw persoonsgegevens weerlegt, als u inziet dat de verwerking ervan onwettig is, als uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, maar wel nog voor de indiening van of het verweer tegen klachten of in geval van een bezwaar terwijl wij de toepasselijkheid van uw recht controleren.
 • Bezwaar tegen de verwerking. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dit wettelijk vastgelegd is, om redenen die verband houden met uw privésituatie, als uw persoonsgegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van een rechtmatig belang, of voor doeleinden van marketing en verzending van commerciële informatie. In dergelijke gevallen is CUPA PIZARRAS verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten, behalve als er wettelijke gronden zijn die prevaleren of als uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de indiening van of het verweer tegen klachten.
 • Overdraagbaarheid. U kunt een aanvraag indienen om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en om ze te laten overdagen naar een andere datacontroleur, als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een toestemming of op de naleving van een contract, en als ze op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.
 • Toestemming intrekken. U kunt ook te allen tijde de verleende toestemming intrekken (bijvoorbeeld voor de in dit Privacybeleid vermelde verzending van communicatie). De intrekking van een toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van een op de toestemming gebaseerde verwerking vóór het intrekken ervan.

U kunt deze rechten uitoefenen tegenover CUPA PIZARRAS S.A., Rúa Macal, 32 36213 Vigo, Pontevedra Spanje of via het e-mailadres info@cupapizarras.com, met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardig document. De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit in Spanje, door zich te richten tot het ‘Agencia Española de Protección de Datos’ (Spaanse bureau voor gegevensbescherming).

8. Wijzigingen in het privacybeleid.

CUPA PIZARRAS behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen als er nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd of als de bestaande bewerkingen zijn gewijzigd, en op grnd van nieuwe wettelijke of regelgevende verplichtingen, om veiligheidsredenen of om dit beleid af te stemmen op de instructies van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming of op nieuwe procedures.

Telkens als er zich belangrijke wijzigingen voordoen in dit Privacybeleid, zal CUPA PIZARRAS de Gebruikers naar behoren informeren via de Website, om alle Gebruikers de mogelijkheid te bieden om de wijzigingen te bekijken en ze indien nodig te aanvaarden voordat ze van kracht worden.

9. Contact

Aarzel niet om voor vragen of raadplegingen over dit Privacybeleid contact met ons op te nemen via de formulieren op de Website of door ons een e-mail te sturen naar info@cupapizarras.com.

Bijgewerkt op 26 november 2021.